História obce:

Obec založili v 12. storočí hraničiari. Spomína sa rok 1283, keď ju kráľ daroval zemanom, bývalým hájnikom kráľovských lesov. Obec je písomne doložená z roku 1283. V roku 1300 obec patrila panstvu Šebeš Šebastová a miestnym zemanom.

V roku 1427 tu hospodárilo okolo 35 poddanských domácností.V roku 1600 bolo v sídlisku 18 poddanských domov a kúrie miestnych zemanov. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 4 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 30 domov a 152 obyvateľov, v roku 1900 bolo 250, v roku 1970 bolo 555 obyvateľov..

Rozdelenie potočnej radovej zástavby obce na Nižný a Vyšný Ašgút sa ujalo v roku 1828 a trvalo do 20. storočia.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkali konopné plátno. V rokoch 1880–1890 sa mnohí vysťahovali. Aj po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, niektorí prácou v lesoch. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Košíc a Prešova. Ešte začiatkom 20. storočia tu boli stupy na lámanie konopnej byle.

V polovici 20. storočia vyrábal J.Hirkala figurálne dlabané úle, zvané dlabáky.

Obec bola súčasťou Šarišskej župy.

V Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky nie sú evidované žiadne archeologické lokality na riešenom území obce Podhorany. Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít určil územie historického jadra obce za územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku. Nie je možné však vylúčiť predpoklad výskytu neznámych archeologických objektov a nálezov aj mimo známych archeologických lokalít a preto je potrebné pri stavebnej činnosti na území obce oznámiť takýto nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, ktorý zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

Na území obce Podhorany v Ústrednom zozname pamiatkového fondu nie je evidovaná žiadna nehnuteľná kultúrna pamiatka. Aj napriek tomu pozornosť pamiatkovej ochrany si zaslúži stavba kúrie z 19. storočia a voľne stojace kríže na území obce, ktoré sú vždy pamätníkmi miestnych udalosti v histórii obce a aj keď nie sú zapísané v zozname pamiatkového fondu kultúrnych pamiatok sú súčasťou kultúrneho dedičstva obce a ako takým je im potrebné venovať primeranú ochranu a zveľaďovanie.

 

Erb našej obce

mIMG 0001
mIMG 0002
mIMG 0002
mIMG 0002
mIMG 0002
mIMG 0002
mIMG 0002
mIMG 0002
mIMG 0002
mIMG 0002
mIMG 0002
mIMG 0002

Celý dokument na stiahnutie: erb_Podhorany_2MPx.rar [1,97MB]